Sydhamnsvägen 44 A, 151 02 Södertälje PML - alltid före

Vår kvalitetspolicy

Vi är sedan 2007 ISO Certifierade enligt 9001 och vårt kvalitetsarbete skall leda till långsiktiga relationer. Kunder, leverantörer och samarbetspartners skall uppleva oss som professionella och kompetenta.

Detta innebär att:

Våra kunder ska se ett bra utfört arbete som en självklarhet

Vi ska kontinuerligt med hjälp av vårt system utbilda och utveckla personalen så att vi alltid kan tillhandahålla kunnig och kompetent personal.

Våra kunder skall alltid känna att de får hög servicegrad och gott bemötande. Vi skall både internt och externt uppträda på sådant sätt att vårt uppträdande skall resultera i ett gott samarbete mellan oss, kunder och leverantörer.

Vi skall tillhandahålla hög teknisk kompetens inom vårt arbetsområde, detta innebär att vår personal skall kunna sätta sig in i kundens problematik för att erbjuda bästa tekniska/ekonomiska lösning.

Vi skall hålla överenskomna leveranstider, vid eventuella förändringar meddelas alltid kund, i samband med uppkommen förändring

Våra leverantörer och samarbetspartners skall uppfylla samma kvalitetskrav som vi och våra kunder ställer på oss själva. Vi skall ständigt förbättra våra arbetsmetoder med hjälp av våra rutinbeskrivningar och målformuleringar.

Denna policy omvärderas varje år efter att kundundersökning och sammanställning av underlag har gjorts.

Vår miljöpolicy

Vi är sedan 2007 ISO Certfierade enligt 14001 ochPML Svets & VVS AB skall minska sin negativa miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

Kartlägga och följa den miljölagstiftning som berör vår verksamhet.

Där så är möjligt, samarbeta med leverantörer som har en uttalad miljöambition och köpa miljöanpassade produkter.

Ta hand om vårt avfall på ett miljöanpassad sätt.

Öka vår kunskap och engagemang i miljöfrågor som berör oss.

Vi ska använda oss av kemikalier, produkter och maskiner med minsta möjliga miljöpåverkan, då sådana finns att tillgå.

Vi skall ständigt förbättra vår verksamhet med hjälp av våra rutinbeskrivningar och målformuleringar.

Denna policy omvärderas årligen efter att ny miljöutredning görs.

Anders Larsson VD

Till certifikatet!